Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Actueel

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat diverse bepalingen wijzigt rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (zgn. codextrein). Hier leest u de krachtlijnen.

Er zit nog heel wat nieuwe regelgeving in de pijplijn. We houden u hier op de hoogte van de inwerkingtreding van de verschillende decreten en uitvoeringsbesluiten.


De Codextrein Ruimtelijke Ordening (aangenomen in het Vlaams Parlement op 29/11/2017 - nu naar Vlaamse Regering voor bekrachtiging en afkondiging) zal heel wat wijzigingen met zich meebrengen voor de VCRO. De invoering van het nieuwe beleidsplanningssysteem, maatregelen om het ruimtelijk rendement te verhogen en de gewijzigde regelgeving over de omgevingsvergunning zijn slechts enkele voorbeelden. Om iedereen hier zo goed mogelijk over te informeren, organiseren we enkele beleidsfora. Voor externe doelgroepen gaan die door op 29 januari (Gent), 6 februari (Leuven) en 20 februari (Brussel). Een interne sessie volgt op 8 februari. De concrete timing en praktische info volgt later.


Op 1 januari 2018 treedt de nieuwe procedure rond onteigeningen in werking. Het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 zorgt voor een eenvormige, proactieve en efficiënte onteigeningsprocedure voor alle onteigeningen binnen het Vlaams Gewest. Het decreet past ook op consequente wijze het subsidiariteitsprincipe toe. De lokale besturen kunnen voortaan autonoom beslissen of ze een onteigening uitvoeren en de democratisch gelegitimeerde lokale autoriteiten oefenen hun toezichtsrol uit op lokale instanties die onteigenen. Met het uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2018 zijn nu ook een aantal praktische modaliteiten bepaald. Het digitaal platform is nog in ontwikkeling en treedt pas later in werking.

Dit initiatief wordt getrokken door Kanselarij & Bestuur. Op hun website vind je alle actuele informatie.


In landelijke gebieden zijn de hoofdgebruikers van de open ruimte essentiële partners om aan een goed waterbeheer en een aantrekkelijk landschap te werken, in harmonie met een duurzame landbouw. Op heel wat plaatsen buigen landbouwers, natuurverenigingen, bedrijven, grondeigenaars, lokale overheden, waterbeheerders, … zich al over watergerelateerde problemen. Het programma Water-Land-Schap wil die inspanningen ondersteunen met expertise en met subsidies.


Openbaar onderzoek :
Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :
Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen :
  • Momenteel geen lopende zaken
Planologische attesten :
  • Momenteel geen lopende zaken
Kennisgeving planmer :

 


Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.