Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening

Het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010 is vervangen door het Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door het Vlaamse Parlement op 18 november 2015. 

De implementatie van het programma is momenteel beperkt tot de bestaande  instrumenten in afwachting van de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2015 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning. Het programma is een beleidsdocument van het Vlaamse Gewest zonder bindend karakter ten aanzien van derden.

>> Lees het Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening

Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010

Het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010 maakt de beleidsvisie van de Vlaamse Regering zowel voor de betrokken handhavingspartners als voor de burger kenbaar en toegankelijk. Het Handhavingsplan is dus niet alleen een richtsnoer voor het bestuurlijk optreden van de betrokken handhavingspartners, maar is ook een leidraad voor de burger die recht heeft op een zo transparant mogelijk handhavingsbeleid.

Het Handhavingsplan biedt in beide opzichten een antwoord op een aantal vragen:

1. Wat is de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op de handhaving in de ruimtelijke ordening?
2. Wat zijn in het licht van deze beleidsvisie de relevante cijfers?
3. Welke zijn de betrokken handhavingspartners?
4. Welke handhavingsinstrumenten zijn er?
5. Welke strategische doelstelling wenst de Vlaamse Regering te realiseren?
6. Welke operationele doelstellingen moeten worden bereikt om de strategische doelstelling te kunnen realiseren.
7. Wat zijn de prioriteiten op het terrein binnen de handhaving?
8. Wat zijn de taken en opdrachten van elk van de handhavingspartners hierin?
9. Hoe kunnen de handhavingsinstrumenten optimaal worden ingezet?

Het Handhavingsplan wil bijdragen aan een groter maatschappelijk draagvlak voor handhaving binnen het beleidsveld ruimtelijke ordening.

Opmaak van het plan

 • Overeenkomstig artikel 6.1.4, §2, 1°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening opgemaakt door het Agentschap Inspectie RWO en voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering op 11 december 2009. Opgemaakt na overleg met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (V.V.S.G.), de Vereniging van Vlaamse Provincies (V.V.P.), de parketten-generaal (en de daaronder ressorterende parketten) en de Expertisecel Leefmilieu en Stedenbouw.
 • Over het ontwerpplan werden overeenkomstig artikel 6.1.4, §2, 2°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening adviezen ingewonnen bij:
  • De V.V.S.G.
  • De Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)
  • Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid
 • Definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 juli 2010.
   

Evaluatie van het plan

Op  basis  van  de  ervaring  die  bij  het  uitvoeren  van  het  Handhavingsplan  wordt
opgedaan, zal het verder verfijnd worden. Daarom schreef Ruimte Vlaanderen
de  opdracht  'Evaluatie  van de uitvoering van  het  Handhavingsplan  Ruimtelijke  Ordening  2010  over  de  eerste  drie werkingsjaren’ uitgeschreven.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2 september 2013 en 16 december 2013, en
verliep  aan  de  hand  van  een  uitgebreid  participatief  traject.

Lees het eindrapport en de kaartenbijlage

Omzendbrief met afwegingskader voor opleggen stakingsbevelen

De omzendbrief: afwegingskader voor stakingsbevelen bij gebruik reikt een afwegingskader aan voor het opleggen van stakingsbevelen op het terrein.

Uit de evaluatie van het Handhavingsplan bleek immers dat er bij de handhavingspartners onduidelijkheid bestaat over de toepassing van het stakingsbevel bij handelingen die als “gebruik” worden omschreven. Dit leidt tot onduidelijkheden en uiteenlopende interpretaties, met een stijgend aantal betwistingen en procedures tot gevolg.

Het is de bedoeling dat deze omzendbrief consequent door alle bestuursniveaus wordt toegepast.

VLAAMSE OVERHEIDSDIENSTEN ACTIEF ROND handhaving

U bent nu op de site van Departement Omgeving, als departement van de Vlaamse Overheid belast met de beleidsondersteuning van de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, ook voor wat betreft handhaving. Het Handhavingsplan heeft hierin een centrale plaats.

Inspectie Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed

De afdeling Inspectie en Handhaving ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed treedt strafrechtelijk en administratief op tegen bouwovertredingen. Bezoek de website van deze afdeling.

Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering

De Hoge Raad voor het Handhavingsuitvoering (HRH) behandelt adviesvragen van gemeenten, stedenbouwkundig inspecteurs of rechters omtrent herstelmaatregelen bij overtredingen. Bezoek de website van de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering.

Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu

Met het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, kortweg handhavingsdecreet, werd de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving omgevormd tot de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM)