Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Is een systeem van 'verhandelbare ontwikkelingsrechten' (VOR-systeem) nuttig in Vlaanderen? Van september 2015 tot juni 2016 boog een groep van Ruimte Vlaanderen en externe experten zich samen met een stuurgroep over deze vraag. De invoering van een VOR-systeem bleek complexer te zijn dan aanvankelijk werd aangenomen...


De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed.  Lees meer.

Het klimaat staat vandaag hoog op de Vlaamse agenda. Een van de uitdagingen is omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Het ruimtelijk beleid speelt daarin een belangrijke rol. Ondoordacht ruimtelijk beleid kan de impact van de klimaatverandering immers vergroten, een duurzame ruimtelijke ontwikkeling kan de effecten van de klimaatverandering milderen en tegengaan. Om overheden, projectontwikkelaars, architecten en andere professionals inzake ruimtelijke ontwikkeling te inspireren om steden en gemeenten klimaatbestendig in te richten, stelt Ruimte Vlaanderen de website www.klimaatenruimte.be voor.

De paper over ‘Superwoonmarkten’ die collega's Isabelle Loris en Ann Pisman schreven n.a.v. de Plandag 2016, is ook de vastgoedsector niet ontgaan.  De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector publiceerde hier vandaag een persbericht over, dat al door verschillende media werd opgepikt.

Vanuit het project Instrumentendecreet ontwikkelt Ruimte Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, het agentschap Natuur en Bos en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie een digitale instrumentengids. Om een beter beeld te hebben van de informatie waaraan u als projectleider, adviesverlener of professional inzake ruimtelijke ontwikkeling nood heeft, nodigen we u graag uit om deel te nemen aan een online bevraging.

Een vrijstaande woning in een groene verkaveling blijft veruit de meest populaire woondroom van de Vlaming. Toch is er flink wat kritiek op de verkaveling: de dichtheid is er te laag, het energieverbruik te hoog, de autoafhankelijkheid te groot.

In het boek “Verkavelingsverhalen” brengen auteurs Oswald Devisch en Barbara Roosen verkavelingsverhalen die verandering trachten te initiëren. Ruimte Vlaanderen werkte mee aan deze publicatie.

Op 19 februari 2016 keurde de Vlaamse Regering een decreet goed dat dat de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen wijzigt, zodat de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces geïntegreerd worden. Momenteel wordt werk gemaakt van het uitvoeringsbesluit. Dat voorziet een inwerkingtreding van het decreet op 1 februari 2017.

26.10.2016-15.01.2017 - Bozar, Ravensteingalerij 48, Brussel

De tentoonstelling ‘A Good City Has Industry’ in BOZAR presenteert de resultaten van het IABR Atelier Brussels Productive Metropolis. Dit atelier van ontwerpend onderzoek en kennisuitwisseling werd opgezet door Vlaamse en Brusselse actoren samen met de Internationale Architectuurbiënnale van Rotterdam en Architecture Workroom. Meer lezen.

In het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen bereidt Ruimte Vlaanderen een aantal mogelijke bijsturingen van het ruimtelijk beleid voor met het oog op het terugdringen van de bebouwings- en verhardingsgraad in de open ruimte. Geïnteresseerde onderzoeksteams kunnen zich kandidaat stellen tot 28 november 2016.

Ruimte Vlaanderen wil de ruimtelijke ontwikkelingen rond de Vlaamse hoofdstations evalueren en is op zoek naar onderzoeksteam om die opdracht tot een goed einde te brengen. Geïnteresseerde onderzoeksteams kunnen zich kandidaat stellen tot 21 november 2016.

Op 17 november organiseert het agentschap Onroerend Erfgoed een nieuwe opleiding ‘Inleiding tot de archeologie en de Centrale Archeologische Inventaris (CAI)’. De opleiding is bedoeld voor mensen die nog geen toegang hebben tot de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) en professioneel in aanraking komen met archeologie.

De vrijstellingsregels rond stedenbouwkundige vergunningen, de meldingsplicht en de hemelwaterverordening zijn op 29 september 2016 veranderd. Lees meer.

Afdeling Gebieden en Projecten heeft als strategische opdracht gebiedsgerichte processen te voeren en instrumenten effectief en geïntegreerd in te zetten. Solliciteren voor de functie van afdelingshoofd kan tot 16 oktober 2016 Lees meer.

Vorige pagina | Volgende pagina