Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor oktober 2019

De Vlaamse overheid en het Brussels Gewest slaan de handen in elkaar om de open ruimte in het Brussels Gewest en de Vlaamse rand te behouden en te versterken, maar ook beter uit te bouwen in het licht van nieuwe uitdagingen. 

In meerdere arresten interpreteerden de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen de overdruk ‘landschappelijk waardevol’ in het oorspronkelijk gewestplan, op een zeer terughoudende wijze. Het oorspronkelijke gewestplanvoorschrift staat bebouwing in deze gebieden nochtans toe, mits ze de ‘schoonheid van het landschap niet in gevaar brengen’.

Artikel 94 van de Codextrein verduidelijkte dat in ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ wel bebouwing mogelijk is, op voorwaarde dat het aangevraagde landschappelijk inpasbaar is in het gebied. (artikel 5.7.1 VCRO).

Bij arrest nr. 145/2019 dd. 17 oktober 2019 heeft het Grondwettelijk Hof deze regeling vernietigd.

Het Hof treedt het standpunt dat de bestreden regeling het gewestplanvoorschrift voor ‘landschappelijk waardevol’ gebied niet wijzigt maar slechts verduidelijkt, niet bij. Het Hof spreekt de vernietiging uit op basis van een verschil in behandeling op het vlak van de inspraakmogelijkheden voor het publiek.

Het Grondwettelijk Hof oordeelt daarnaast dat de regeling voorziet in een “generieke afzwakking van het beschermingsniveau van alle « landschappelijk waardevolle agrarische gebieden », zonder onderscheid in uitbreidingen en nieuwe inplantingen en zonder grondige en gebiedsgerichte benadering te voorzien, hetgeen een aanzienlijke weerslag op het milieu kan hebben”, en dat de regeling een aanzienlijke achteruitgang van het bestaande beschermingsniveau inzake het gezond leefmilieu inhoudt. Er was volgens het Hof geen geldig motief van algemeen belang voorhanden dat de aanzienlijke achteruitgang kan verantwoorden.

Deze vernietiging heeft tot gevolg dat voor de beoordeling van, vergunningsaanvragen voor handelingen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, moet worden teruggevallen op het oorspronkelijke gewestplanvoorschrift.

Lees het vernietigingsarrest (nr. 145/2019 van 17 oktober 2019)

 

Aan de hand van een beperkt aantal scenario’s onderzoeken we hoe gerichte mensen- (en goederen)stromen kunnen opgedreven worden tot een functieniveau dat, qua comfort en frequentie, vergelijkbaar is met een metrosysteem. Het vernieuwde spoorsysteem kan sturend zijn voor het regionale knooppuntenbeleid en de hiërarchie van deze knooppunten. Het samenspel tussen deze twee – een vernieuwd spoorsysteem en regionale knooppuntontwikkeling – staat dus centraal in de opgave.

Het onderzoek legt onder andere de randvoorwaarden en ontwerpmogelijkheden van een Transit Oriented Development voor dergelijke knopen bloot. Het scenario-onderzoek is inspirerend,  overtuigend en dient het perspectief te verbreden door het spoorsysteem en het ruimtelijke knooppuntenmodel op een geïntegreerde manier te onderzoeken.

Meer info.

Indienen ten laatste op 29 november, voor 10u00.

Op grond van het Milieuvergunningendecreet kon de exploitatie van een bestaande inrichting:

  • die vergunningsplichtig werd als gevolg van een wijziging van de indelingslijst, of
  • waarvoor de milieuvergunning als gevolg van het verstrijken van de termijn kwam te vervallen

worden verdergezet tot er een ‘definitieve beslissing’ was over de vergunningsaanvraag op voorwaarde dat de milieuvergunningsaanvraag tijdig werd ingediend.

Artikel 111 van de Codextrein wijzigde de definitie van het begrip ‘definitieve beslissing’. Aldus werd verduidelijkt dat een voortzetting van een exploitatie mogelijk is in die gevallen waar er reeds een vergunning werd verleend, d.w.z. in het geval van een hernieuwing van een omgevingsvergunning van bepaalde duur of bij omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur (ook na een eerste vernietiging van de vergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen).

De mogelijkheid tot verdere exploitatie was wel aan een aantal voorwaarden gekoppeld.

Bij arrest nr. 145/2019 dd. 17 oktober 2019 heeft het Grondwettelijk Hof deze regeling gedeeltelijk vernietigd.

De vernietiging van de uiteengezette regeling werd beperkt tot twee zeer concrete situaties, met name als de Raad voor Vergunningsbetwistingen bij gehele of gedeeltelijke vernietiging

1. de administratie niet beveelt een nieuwe beslissing te nemen.

2. de hernieuwing dan wel de omzetting van de vergunning weigert (op grond van artikel 37, §2, DBRC-decreet). In dit geval is volgens het Grondwettelijk Hof geen legale exploitatie meer mogelijk, en dus ook niet verantwoord de exploitatie verder te zetten.

Aangezien het Grondwettelijk Hof de vernietiging tot de twee bovenvermelde situaties heeft beperkt, blijft de bestreden regeling voor het overige wel overeind.

Lees het vernietigingsarrest (nr. 145/2019 van 17 oktober 2019)

Dit normenboek voor digitale aanvragen voor een omgevingsvergunning is van toepassing sinds 2017. Op basis van onze eigen ervaringen en van reacties van aanvragers van infrastructuurprojecten hebben we het normenboek nu geactualiseerd.

>> Om een maximaal draagvlak te bereiken en ook om ruimere ervaringen en reacties te kunnen verwerken maken we de ontwerpversie nu tijdelijk publiek op onze website. Je kan ons je opmerkingen tot 4 november 2019 bezorgen via omgevingsprojecten@vlaanderen.be of GOP.omgeving@vlaanderen.be.

Raadpleeg het normenboek en het bijhorende overzichtsdiagram hier:

Archief

januari 2020 (1)
december 2019 (3)
november 2019 (2)
oktober 2019 (6)
september 2019 (3)
augustus 2019 (3)
juni 2019 (2)
mei 2019 (3)
april 2019 (2)
maart 2019 (1)
februari 2019 (2)
januari 2019 (2)
december 2018 (4)
november 2018 (2)
oktober 2018 (4)
september 2018 (4)
augustus 2018 (5)
juli 2018 (9)
juni 2018 (2)
mei 2018 (5)
april 2018 (3)
maart 2018 (1)
februari 2018 (1)
januari 2018 (1)
december 2017 (1)
november 2017 (4)
september 2017 (6)
juli 2017 (3)
juni 2017 (1)
mei 2017 (5)
april 2017 (3)
maart 2017 (4)
februari 2017 (10)
januari 2017 (3)
december 2016 (4)
november 2016 (9)
oktober 2016 (4)
september 2016 (2)
augustus 2016 (3)
juli 2016 (3)
juni 2016 (2)
mei 2016 (3)
maart 2016 (3)
februari 2016 (4)
januari 2016 (7)
december 2015 (5)
november 2015 (2)
oktober 2015 (7)
september 2015 (3)
augustus 2015 (1)
juli 2015 (4)
juni 2015 (5)
mei 2015 (3)
april 2015 (3)
maart 2015 (6)
februari 2015 (4)
januari 2015 (2)
december 2014 (2)
november 2014 (4)
oktober 2014 (5)
september 2014 (2)
augustus 2014 (2)
juli 2014 (6)
juni 2014 (6)
mei 2014 (7)
april 2014 (3)
maart 2014 (2)
februari 2014 (1)
januari 2014 (1)
december 2013 (3)
november 2013 (3)
oktober 2013 (3)
augustus 2013 (2)
juli 2013 (3)
juni 2013 (3)
april 2013 (1)
maart 2013 (2)
december 2012 (1)
augustus 2012 (2)
juni 2012 (3)
mei 2012 (2)
april 2012 (1)
maart 2012 (1)
februari 2012 (4)
december 2011 (1)
augustus 2011 (1)
juli 2011 (3)
juni 2011 (3)
april 2011 (1)
februari 2011 (2)
januari 2011 (1)
november 2010 (1)
oktober 2010 (1)
augustus 2010 (4)
juli 2010 (1)
juni 2010 (2)
april 2010 (3)
februari 2010 (2)