Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

16.01.2015
Rubiconfonds opnieuw actief

Het Rubiconfonds is door de Vlaamse regering na 3 jaar inactiviteit, opnieuw geactiveerd. De Vlaamse Regering keurde namelijk op 20 juni 2014 (BS 25 september 2014) het besluit ter heroriëntering van het Rubiconfonds goed.

Provincie- en gemeentebesturen kunnen 60% van de kosten voor planschadevergoedingen van gemeentelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor percelen volledig of deels gelegen binnen een door de Vlaamse Regering goedgekeurd signaalgebied terugbetaald krijgen.

De Vlaamse Regering wil hiermee de lokale besturen ondersteunen in de keuze voor een preventief beleid gericht op het terugdringen van overstromingsrisico’s. In signaalgebieden met een hoge overstromingskans is een herbestemming via een ruimtelijk uitvoeringsplan vaak de meest duurzame oplossing. De compensatie onder de vorm van planschade, waar eigenaars bijgevolg in een aantal gevallen recht op hebben, vormt vaak een struikelblok voor lokale besturen om de stap naar dit proactieve beleid te zetten. Vandaag wordt vaak gewacht tot een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, die dan op basis van de watertoets geweigerd wordt. De bestemming van de grond als bouwgrond wordt daarmee niet aangepakt en duidelijkheid over de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de gronden blijft uit.

Met de heroriëntering van het Rubiconfonds wil de Vlaamse Regering de lokale besturen ondersteunen om in signaalgebieden ruimte voor water op een kwalitatieve en multifunctionele manier in een project te integreren. Een preventieve en anticiperende aanpak van toekomstige ontwikkelingen in signaalgebieden, zorgt ervoor dat het huidige waterbergend vermogen minstens behouden blijft.

Voldoende middelen beschikbaar in het fonds

De inkomsten van het fonds zijn decretaal bepaald in artikel 29 van het decreet van 27 juni 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003 en in artikel 2.6.17 §3 2° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

  • de opbrengsten van de planbatenheffing voor gewestelijke bestemmingswijzigingen naar een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “bedrijvigheid” valt;
  • de inkomsten die voortvloeien uit de activiteiten van het Fonds;
  • eventuele dotaties ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Toekomstige inkomsten uit planbaten voor bestemmingswijzingen naar een zone bestemd voor bedrijven van gewestelijke RUP’s zijn in de toekomst dus nog steeds voorzien voor het fonds. De inkomsten kunnen aangevuld worden met eventuele dotaties ten laste van de algemene uitgavenbegroting.

In 2015 beschikt het fonds over 2.261.000 euro aan middelen

Deze middelen zijn samengesteld uit het overgedragen saldo van 2014 ten belope van 2.065.000 euro en 196.000 euro planbaten uit het planbatenfonds 2015.

De voorziene uitgaven van het fonds worden vooral binnen een paar jaar verwacht: de meeste gemeentelijke en provinciale planningsprocessen voor signaalgebieden zijn momenteel nog in de opstartfase.

Meer informatie over het Rubiconfonds vindt u hier terug.

Meer informatie over de werking rond signaalgebieden vindt u hier terug.


Archief

januari 2020 (1)
december 2019 (3)
november 2019 (2)
oktober 2019 (6)
september 2019 (3)
augustus 2019 (3)
juni 2019 (2)
mei 2019 (3)
april 2019 (2)
maart 2019 (1)
februari 2019 (2)
januari 2019 (2)
december 2018 (4)
november 2018 (2)
oktober 2018 (4)
september 2018 (4)
augustus 2018 (5)
juli 2018 (9)
juni 2018 (2)
mei 2018 (5)
april 2018 (3)
maart 2018 (1)
februari 2018 (1)
januari 2018 (1)
december 2017 (1)
november 2017 (4)
september 2017 (6)
juli 2017 (3)
juni 2017 (1)
mei 2017 (5)
april 2017 (3)
maart 2017 (4)
februari 2017 (10)
januari 2017 (3)
december 2016 (4)
november 2016 (9)
oktober 2016 (4)
september 2016 (2)
augustus 2016 (3)
juli 2016 (3)
juni 2016 (2)
mei 2016 (3)
maart 2016 (3)
februari 2016 (4)
januari 2016 (7)
december 2015 (5)
november 2015 (2)
oktober 2015 (7)
september 2015 (3)
augustus 2015 (1)
juli 2015 (4)
juni 2015 (5)
mei 2015 (3)
april 2015 (3)
maart 2015 (6)
februari 2015 (4)
januari 2015 (2)
december 2014 (2)
november 2014 (4)
oktober 2014 (5)
september 2014 (2)
augustus 2014 (2)
juli 2014 (6)
juni 2014 (6)
mei 2014 (7)
april 2014 (3)
maart 2014 (2)
februari 2014 (1)
januari 2014 (1)
december 2013 (3)
november 2013 (3)
oktober 2013 (3)
augustus 2013 (2)
juli 2013 (3)
juni 2013 (3)
april 2013 (1)
maart 2013 (2)
december 2012 (1)
augustus 2012 (2)
juni 2012 (3)
mei 2012 (2)
april 2012 (1)
maart 2012 (1)
februari 2012 (4)
december 2011 (1)
augustus 2011 (1)
juli 2011 (3)
juni 2011 (3)
april 2011 (1)
februari 2011 (2)
januari 2011 (1)
november 2010 (1)
oktober 2010 (1)
augustus 2010 (4)
juli 2010 (1)
juni 2010 (2)
april 2010 (3)
februari 2010 (2)