Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

29.09.2015
Rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen die werden vastgesteld volgens het integratiespoor plan-MER

In een arrest nr. 119/2015 van 17.09.2015 heeft het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van het decreet van 25 april 2014 “houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan” verworpen. Klik hier om de tekst van het arrest te lezen.

Na de onwettig verklaring van het integratiespoorbesluit door de Raad van State in 2012 en na de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de validatieregeling die bij decreet van 11 mei 2012 werd ingeschreven in de VCRO, komt aldus een einde aan de rechtsonzekerheid voor de RUP’s die werden vastgesteld volgens het integratiespoor plan-MER.

Het Grondwettelijk Hof heeft het beroep evenwel slechts verworpen onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in overweging B.26 van het arrest. In die overweging komt het Hof tot het besluit dat artikel 10, §4 van het hersteldecreet in die zin moet worden geïnterpreteerd dat de beslissing tot definitieve vaststelling van het RUP moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de gemeenrechtelijke regeling van de artikelen 2.2.8, 2.2.12 en 2.2.18 VCRO.

Daarnaast wijst het Hof er tevens op dat krachtens artikel 9 van het hersteldecreet van 25 april 2014 de plannende overheid de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER « onverwijld » ter beschikking moet stellen van het publiek. Met het opstarten van de herstelprocedure door de planinitiërende overheid wordt dus beter niet getalmd.