Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

01.12.2016
Website 'Klimaat en ruimte' gelanceerd

De klimaatverandering laat zich vandaag al voelen en zal volgens wetenschappers wereldwijd de komende decennia steeds grotere gevolgen hebben. Om met die problematiek om te gaan, wordt op twee sporen gewerkt:


  1. Verdere klimaatverandering zo veel mogelijk voorkomen door in te grijpen op de CO²-uitstoot (mitigatie).
  2. Onvermijdelijke klimaatveranderingen (zoals hittestress, langdurige droogte en overvloedige neerslag) opvangen (adaptatie).
Zowel op het vlak van mitigatie als van adaptatie speelt ruimtelijke ordening een bepalende rol. Dat wordt ook uitgelegd in het witboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat de Vlaamse Regering zopas goedkeurde. Het ruimtelijk beleid werkt sturend, bepaalt wat waar komt en onder welke voorwaarden. Op die manier is het ruimtelijk beleid betrokken bij zowel de oorzaak als bij de gevolgen van klimaatverandering. Door een ondoordacht ruimtelijk beleid kan de impact van de klimaatverandering vergroot worden, terwijl een duurzame ruimtelijke ontwikkeling juist bedoeld is om de effecten van klimaatverandering te milderen en tegen te gaan. Dat geldt ook op lokaal niveau.

Met de website www.klimaatenruimte.be reikt Ruimte Vlaanderen lokale besturen, architecten en ontwikkelaars ruimtelijke strategieën en concrete maatregelen aan om steden en gemeenten klimaatbestendig in te richten. Voorbeelden uit binnen- en buitenland tonen hoe die maatregelen werken in de praktijk en kunnen inspiratie bieden voor een oplossing op maat.

De basis voor deze website is de studie ‘Klimaatadaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van gebieden’ uit 2015, die Technum uitvoerde in opdracht van Ruimte Vlaanderen. De studie expliciteert de rol die het ruimtelijk beleid kan spelen op het vlak van klimaatadaptatie.