Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

20.09.2018
Publieke consultatie GRUP Vallei Benedenvliet/Grote Struisbeek : infomarkt op 26 september

Van 25 september tot 23 november 2018 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke consultatie over de start- en procesnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12’. Doel van het plan is om de nog onbebouwde ruimte te vrijwaren. Op woensdag 26 september 2018 is er een infomarkt in CC ’t Aambeeld in Aartselaar.

De Vlaamse Regering keurde op 6 juli 2018 een start- en procesnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Benedenvliet en Grote Struisbeek tussen E19 en A12 op grondgebied van de gemeenten Aartselaar, Kontich en Antwerpen; en grenzend aan de gemeente Edegem.

Doel van het plan is om de nog onbebouwde en overstromingsgevoelige open ruimte in de vallei te vrijwaren van verdere verharding en bebouwing. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal daarvoor de bestemmingen van het huidige gewestplan wijzigen. Op die manier wil de Vlaamse overheid de vallei van de Benedenvliet en Grote Struisbeek behouden en versterken als een groenblauwe openruimteverbinding door de sterk verstedelijkte Antwerpse zuidrand.

Infomarkt op woensdag 26 september

Op woensdag 26 september 2018 is er een publiek participatiemoment. Iedereen is welkom, doorlopend van 16u tot 20u in het gemeentelijk cultureel centrum ’t Aambeeld, della Faillelaan 34 in 2630 Aartselaar.

Praktische informatie publieke consultatie

De start- en procesnota ligt van 25 september tot 23 november 2018 ter inzage in de gemeentehuizen van Aartselaar, Kontich, Edegem en het districtshuis Wilrijk van de stad Antwerpen.  De documenten kunnen digitaal geraadpleegd worden via www.omgevingvlaanderen.be/grup

Iedereen kan tussen 25 september en 23 november 2018 schriftelijk opmerkingen formuleren op de start- en procesnota. Dat kan als volgt:

 • Digitaal reageren via www.omgevingvlaanderen.be/grup
 • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Aartselaar, Kontich, Edegem en districtshuis Wilrijk van de stad Antwerpen.
 • Aangetekende brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Vervolgtraject

Een start- en procesnota is de eerste stap in een traject om te komen tot een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Een GRUP wijzigt of herbevestigt de bestemming van bepaalde percelen of gebieden.

De opmerkingen en suggesties op de proces- en startnota worden verwerkt in een scopingnota. In die scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd. Vervolgens worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven onderzocht en vergeleken. Het meest aangewezen alternatief wordt verder uitgewerkt in een voorontwerp RUP. Dit voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties. Het is de Vlaamse Regering die het ontwerp RUP voorlopig vaststelt en een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen organiseert. Op dat moment krijgt het publiek voor de tweede maal inspraak. Op basis van de bezwaren wordt het plan eventueel aangepast. Na advies van de Raad van State zal het GRUP definitief worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Aankondiging van openbare onderzoeken:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

van 2 april 2019 tot en met 31 mei 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van het GRUP Scheldepolders Hingene
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 31 mei via het formulier.

van 19 maart 2019 tot en met 17 mei 2019:

van 19 maart 2019 tot en met 17 mei 2019:

van 12 maart 2019 tot en met 10 mei 2019:

van 18 februari 2019 tot en met 21 april 2019:

van 29 januari 2019 tot en met 29 maart 2019:

van 27 november 2018 tot en met 25 januari 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden
  Op donderdag 6 december 2018 om 19u is er een publiek participatiemoment in de lokettenzaal van het Oud Gemeentehuis, A. Van Landeghemstraat 101 in Willebroek.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 25 januari 2019 via het formulier.