Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

25.02.2019
Het besluit inzake een vereenvoudigde procedure om bepaalde verouderde inrichtingsvoorschriften te wijzigen treedt in werking op 7 maart

Verouderde of te gedetailleerde voorschriften van BPA’s of APA’s en inrichtingsvoorschriften van sommige gemeentelijke RUP’s verhinderen vaak een beter ruimtelijk rendement op het terrein. Dat komt door de sterk opgedeelde zonering (gebouwen, tuinen,…) en de gedetailleerde voorschriften over bouwdieptes, volumes en omschreven bouwtypologieën.

De Codextrein (decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving) heeft een procedure in de VCRO ingevoerd om dergelijke verouderde of te gedetailleerde voorschriften te herzien of op te heffen. Deze procedure biedt een wat soepeler alternatief voor een klassieke planwijziging.

Als het BPA ouder is dan 15 jaar,  kan er onder bepaalde voorwaarden een eenvoudigere regeling toegepast worden. Deze bepalingen om van voorschriften van BPA’s ouder dan 15 jaar af te wijken, worden geregeld in artikel 4.4.9/1 van de VCRO.

Door inrichtingsvoorschriften aan te passen of op te heffen worden vormen van ruimtelijke rendementsverhoging bevorderd: intensivering van het ruimtegebruik, verweving van verschillende functies, het hergebruik van constructies en het tijdelijk toelaten van ruimtegebruik. Meer toelichting alsook enkele FAQ rond dit thema vindt u hier onder punt F.

De nieuwe procedure is een uitzonderingsprocedure en heeft daarom een duidelijk afgebakend en voldoende beperkt toepassingsgebied. Deze soepele procedure kan niet worden toegepast om bestemmingswijzigingen door te voeren (enkel de inrichtingsvoorschriften zoals omschreven in artikel 7.4.4/1, §1, binnen de marges van de gewestplanbestemming). Bijkomend is in paragraaf 2 van dit artikel, voor gemeentelijke RUP’s, toegevoegd dat geen wijzigingen kunnen worden aangebracht aan voorschriften over de toegelaten functies.

Een APA, BPA of RUP vormt het kader voor het toekennen van vergunningen voor projecten. Voor de herziening of opheffing van de voorschriften moet de generieke procedure voor de planmilieueffectrapportage van het DABM gevolgd worden. Gezien de aard van de plannen waarvoor de soepelere planwijzigingsprocedure kan worden gevolgd, zal een beperkte screening doorgaans volstaan. Meestal zal de herziening of de opheffing enkel een kleine wijziging van een bestaand plan inhouden, waarvoor overeenkomstig artikel 4.2.3, §3 DABM geen plan-MER moet worden opgemaakt als de initiatiefnemer met een plan-m.e.r.-screening aantoont dat de herziening of opheffing geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben. Ook wanneer het plan het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau, kan de initiatiefnemer overeenkomstig artikel 4.2.3, §3 DABM gebruik maken van de plan-m.e.r.-screening. De plan-m.e.r. wordt uitgevoerd voorafgaand aan de adviesvraag en het openbaar onderzoek van de herzienings- of opheffingsprocedure.

De soepele procedure verloopt schematisch als volgt (artikel 7.4.4/1 VCRO en uitvoeringsbesluit):

Op 11 januari 2019 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit goed dat een aantal aspecten verder uitwerkt. Het gaat hier om de oplijsting van de adviesinstanties en de minimale organisatorische en procedurele vereisten bij het openbaar onderzoek.

Er wordt gewerkt aan een aanpassing van het digitale platform zodat deze procedure in de toekomst via die weg kan verlopen. Tot dan verloopt de advisering over de voorgenomen herziening of opheffing analoog.

De nota aan de Vlaamse Regering bij het op 30 november 2018 principieel goedgekeurd besluit bespreekt de verschillende stappen in het procedureverloop meer in detail.

De decretale bepalingen en het uitvoeringsbesluit treden samen in werking.  Van de soepele herzienings- of opheffingsprocedure kan dus gebruik gemaakt worden 10 dagen na publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad.  De publicatie gebeurde op 25 februari 2019, dus vanaf 7 maart 2019.

Aankondiging van openbare onderzoeken:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

van 4 juni 2019 tot en met 2 augustus 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Rond Ronse
  Op dinsdag 11 juni 2019 van 18u30 tot 20u30 is er een publiek participatiemoment in TIO3, Oscar Delghuststraat 60​ in Ronse.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 2 augustus 2019 via het formulier.

van 30 april 2019 tot en met 28 juni 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP Omgeving vliegveld Malle
  Er wordt een infomarkt georganiseerd op donderdag 16 mei 2019, doorlopend van 17u tot 20u in zaal Kelder van het Jeugdcomplex, Lierselei 19 te Oostmalle.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 28 juni 2019 via het formulier.

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk
  Er wordt een publiek participatiemoment georganiseerd, telkens doorlopend van 17u tot 20u, op:

  • dinsdag 4 juni 2019 in Zaal 't Hof, Grote Markt 41, 2200 Herentals

  • donderdag 6juni 2019 in Ontmoetingscentrum De Vrede, Lichtaartseweg 131, 2250 Sint-Jozefs-Olen

  • woensdag 12 juni 2019 in GC De Volle Vaart, Vaartkom 6, 2280 Grobbendonk

  • ​donderdag 13 juni 2019 in Ontmoetingscentrum Lichtaart, Schoolstraat 31, 2200 Lichtaart

           Bezorg ons uw inspraakreactie voor 28 juni 2019 via het formulier.

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP GEN-spoor Lijn 124 en fietssnelweg F207
  Op maandag 3 juni 2019, doorlopend 18u tot 21u, is er een publiek participatiemoment in het Cultureel Centrum Wauterbos, Wauterbos 3 in Sint-Genesius-Rode.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 28 juni 2019 via het formulier.

van 29 april 2019 tot en met 27 juni 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Ventilus
  Er wordt een publiek participatiemoment georganiseerd op:

  • dinsdag 14 mei: Duin en Zee, Fortstraat 128 8400 Oostende

  • donderdag 16 mei: Gemeentepunt, Blokkestraat 29 8550 Zwevegem

  • dinsdag 21 mei: Sportcentrum, Oude Molenweg 15 8377 Zuienkerke

  • donderdag 23 mei: VAC - zaal Quercus, Koning Albert I-laan ½ 8000 Brugge

  • dinsdag 28 mei: ’t Hofland, Oude Lichterveldsestraat 13 8850 Ardooie

  • dinsdag 4 juni: OC De Schouw, Statiestraat 113 8810 Lichtervelde

  • donderdag 6 juni: De Groene Meersen, Stadionlaan 48 8210 Zedelgem

  • dinsdag 11 juni: zaal ISO, Sint-Jorisstraat 62 - 8870 Izegem

  • donderdag 13 juni: Stadskantoor, Aartrijkestraat 11b 8820 Torhout

  • dinsdag 18 juni: Vrijetijdscentrum, Vlamingveld 40 8490 Jabbeke

           Bezorg ons uw inspraakreactie voor 27 juni 2019 via het formulier.

 

van 9 april 2019 tot en met 7 juni 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Vanden Avenne Vrieshuis
  Op dinsdag 14 mei 2019 van 15u tot 19u is er een publiek participatiemoment in de bedrijfssite Vanden Avenne Vrieshuis nv, Hanenstraat 148 in Buggenhout.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 7 juni 2019 via het formulier.

van 2 april 2019 tot en met 31 mei 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP Scheldepolders​ Hingene
  Er wordt een infomarkt georganiseerd op woensdag 24 april 2019 doorlopend van 16u tot 20u in het Gemeenschapshuis Hingene, Edmond Vleminckxstraat 73 te Hingene (Bornem).
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 31 mei 2019 via het formulier.

van 19 maart 2019 tot en met 17 mei 2019:

van 19 maart  2019 tot en met 17 mei 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Kasteelpark de Merode
  Op donderdag 4 april 2019 vindt er een publiek participatiemoment plaats onder de vorm van twee informatiewandelingen door het plangebied. U kan deelnemen om 17u30 of om 19u. De wandelingen vertrekken aan de parochiezaal Berom, Hoge Dreef 1 in Herselt. Landeghemstraat 101 in Willebroek.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 17 mei 2019 via het formulier.

van 12 maart 2019 tot en met 10 mei 2019:

van 18 februari 2019 tot en met 21 april 2019:

van 29 januari 2019 tot en met 29 maart 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Fort van Lillo
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 29 maart via het formulier.

van 27 november 2018 tot en met 25 januari 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden
  Op donderdag 6 december 2018 om 19u is er een publiek participatiemoment in de lokettenzaal van het Oud Gemeentehuis, A. Van Landeghemstraat 101 in Willebroek.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 25 januari 2019 via het formulier.