Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

15.03.2019
Bezwaar indienen tijdens openbaar onderzoek niet langer noodzakelijk voor beroep!

Het Grondwettelijk Hof heeft de regeling dat tegen een omgevingsvergunning enkel een administratief beroep bij de bevoegde overheid, respectievelijk een jurisdictioneel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan worden ingesteld indien tijdens het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag een gemotiveerd bezwaar werd ingediend, vernietigd.

Deze regeling werd via de Codextrein (artikel 133, 2°, en 151, 3°) ingevoerd in het Omgevingsvergunningsdecreet (artikel 53 en 105).

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de beperking van het recht op toegang tot de rechter tot diegenen die in het kader van het openbaar onderzoek een gemotiveerd bezwaar, standpunt of opmerking hebben ingediend, niet evenredig is met de door de decreetgever nagestreefde doelstelling die in essentie erin bestaat de bestuurlijke geschillenbeslechting te stroomlijnen en te versnellen.

De vernietiging heeft tot gevolg dat deze regeling automatisch verdwijnt uit de regelgeving en dus niet meer kan worden toegepast.

Vergunningsbeslissingen genomen op basis van aanvragen ingediend vanaf 30 december 2017, waarvoor de beroepstermijn nog niet is verstreken, en beslissingen waarbij de bevoegde overheid het administratief beroep onontvankelijk verklaarde  en waartegen de beroepstermijn nog niet is verstreken, komen nog in aanmerking voor een beroep op grond van de vastgestelde ongrondwettigheid. Definitief geworden vergunningsbeslissingen waartegen geen beroep meer kan worden ingesteld, worden niet aangetast door dit vernietigingsarrest.

De modeldocumenten die beschikbaar zijn in het omgevingsloket zijn reeds aangepast.

Lees het vernietigingsarrest (nr. 46/2019 van 14 maart 2019)

 

Aankondiging van openbare onderzoeken:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

van 2 april 2019 tot en met 31 mei 2019:

  • openbaar onderzoek van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van het GRUP Scheldepolders Hingene
    Bezorg ons uw inspraakreactie voor 31 mei via het formulier.

van 19 maart 2019 tot en met 17 mei 2019:

van 19 maart 2019 tot en met 17 mei 2019:

van 12 maart 2019 tot en met 10 mei 2019:

van 18 februari 2019 tot en met 21 april 2019:

van 29 januari 2019 tot en met 29 maart 2019:

van 27 november 2018 tot en met 25 januari 2019:

  • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden
    Op donderdag 6 december 2018 om 19u is er een publiek participatiemoment in de lokettenzaal van het Oud Gemeentehuis, A. Van Landeghemstraat 101 in Willebroek.
    Bezorg ons uw inspraakreactie voor 25 januari 2019 via het formulier.