Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Welke zijn de verjaringstermijnen van straf- en herstelvorderingen van de handhavende overheid?

Sinds  1 september 2009 (nieuwe verjaringsbepalingen voor herstelvorderingen van de overheid in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 6.1.41, §5 en 7.4.4. VCRO) gelden volgende verjaartermijnen voor herstelvorderingen op basis van een aflopend misdrijf: 

  • buiten ruimtelijk kwetsbaar en openruimte gebied: 5 jaar na afloop van het misdrijf (dus vanaf 1/9/2014). 
  • In ruimtelijk kwetsbaar en openruimte gebied: 10 jaar (en dus niet voor 2019). 

De overgangsregeling van artikel 7.7.4. VCRO voorziet dat de nieuwe verjaringstermijn ook van toepassing is op de herstelvorderingen die vóór de inwerkingtreding van de VCRO konden ingesteld worden en waarvoor de verjaringstermijn toen langer was (20 jaar, 30 jaar). Er kan dus ook verjaring optreden in oudere dossiers.

Dit wilt zeggen dat bij aflopende misdrijven gepleegd buiten ruimtelijk kwetsbaar en openruimte gebied van vóór 1 september 2009, de verjaring in principe intreedt vanaf 1 september 2014. Misdrijven gepleegd vanaf 1 september 2009 verjaren 5 jaar na de afloop van het misdrijf.

Let op: dit moet geval per geval bekeken worden, om volgende redenen:

  • De verjaringstermijn kan in individuele gevallen nog gestuit en geschorst zijn. Dit moet dus geval per geval nagekeken worden. 
  • De verjaring van de herstelvordering kan niet intreden, zolang de strafvordering niet is verjaard (art. 26 V.T.Sv). Als er nog een onderzoek of een strafprocedure lopende is, waarin geen verjaring is opgetreden, blijft de herstelvordering van de overheid mogelijk. 
  • Bij voortgezette misdrijven treedt de verjaring pas in na afloop van het laatste feit. 

De termijnen gelden enkel voor de verjaring van herstelvorderingen van de overheid en hebben dus geen impact op de termijnen van de vorderingen van derden (buren etc.).

Meer info over de verjaring van misdrijven in kwetsbaar en openruimte gebied, vindt u in dit document (pdf)

 

VLAAMSE OVERHEIDSDIENSTEN ACTIEF ROND handhaving

U bent nu op de site van Departement Omgeving, als departement van de Vlaamse Overheid belast met de beleidsondersteuning van de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, ook voor wat betreft handhaving. Het Handhavingsplan heeft hierin een centrale plaats.

Inspectie Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed

De afdeling Inspectie en Handhaving ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed treedt strafrechtelijk en administratief op tegen bouwovertredingen. Bezoek de website van deze afdeling.

Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering

De Hoge Raad voor het Handhavingsuitvoering (HRH) behandelt adviesvragen van gemeenten, stedenbouwkundig inspecteurs of rechters omtrent herstelmaatregelen bij overtredingen. Bezoek de website van de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering.

Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu

Met het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, kortweg handhavingsdecreet, werd de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving omgevormd tot de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM)