Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

PROVINCIALE Ruimtelijke structuurplannen

 

Elke provincie heeft een ruimtelijk structuurplan. Deze plannen gelden voor het volledige grondgebied van de betreffende provincie.

Tot opmaak van een provinciaal ruimtelijk structuurplan en tot de herziening ervan wordt beslist door de Provincieraad. De goedkeuringsprocedure voorziet in een openbaar onderzoek dat negentig dagen duurt. Iedereen kan hieraan deelnemen.

Een provinciaal ruimtelijk structuurplan mag niet strijdig zijn met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en moet worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering.