Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Gemeenten en het vragen van bindend advies aan de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar (vergunningsautonomie - 'ontvoogding')

De lokale besturen zijn zeer belangrijk bij het realiseren van de ruimtelijke ordening op het terrein. Zij beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen.

Ontvoogde gemeenten (gemeenten met vergunningsautonomie) beslissen daar zelfstandig over. In niet ontvoogde gemeenten is in sommige gevallen het bindend advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar nog vereist. Deze gevallen worden bepaald in een besluit van de Vlaamse Regering.

Tot 23 februari 2017: Ontvoogdingsprocedure uit het VCRO

Een gemeente wordt ontvoogd als ze aan een aantal voorwaarden voldoet.   

Als u als gemeente voldoet aan de vijf ontvoogdingsvoorwaarden zal het Departement Omgeving de ontvoogding voorstellen aan de Minister bevoegd voor ruimtelijke ordening en u hiervan per brief op de hoogte brengen. U kan de ontvoogding ook zelf aanvragen. Deze vraag mag gericht worden aan Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving) t.a.v. Ivan Vyverman, Koning Albert II-laan 19 bus 12, 1210 Brussel. De vaststelling tot ontvoogding wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vanaf de eerste dag van de tweede maand na de publicatie treedt het nieuwe systeem in die gemeente in werking, enkel voor de vanaf dan ingediende dossiers.

Vanaf 23 februari 2017: Regeling in kader van wetgeving omgevingsvergunning

Gemeenten die op 23 februari 2017 nog niet ontvoogd via de hierboven beschreven procedure blijven het advies inwinnen van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar in de gevallen bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering. Aan deze verplichting tot adviesvraag komt een einde wanneer de gemeente instapt in de omgevingsvergunning. 

Het decreet van 3 februari 2017 over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning (B.S. 9 februari 2017) bepaalt dat gemeenten uiterlijk op 1 juni 2017 in de nieuwe regelgeving moeten instappen. Vanaf die dag vervalt dus voor alle gemeenten de verplichting om bindend advies te vragen aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Is uw gemeente al ontvoogd?

Bekijk aan hoeveel voorwaarden een gemeente reeds voldoet en of ze reeds ontvoogd is:

  • in tabel (stand van zaken 01/03/2017)
  • op kaart (stand van zaken 01/02/2017)

5 betekent dat een gemeente aan de vijf voorwaarden voldoet, maar de ontvoogding nog niet heeft aangevraagd
6 betekent dat de gemeente ontvoogd is