Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Wanneer vervalt de stedenbouwkundige vergunning?

Een stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd na 1 mei 2000, vervalt:

  1. Als u binnen twee jaar niet met de verwezenlijking van de vergunning van start bent gegaan. De termijn vangt aan op de dag waarop de vergunning in laatste administratieve aanleg werd verkregen. Symbolische handelingen, zoals plaatsen van een werfkeet, een afsluiting en wat stenen, zijn zeker onvoldoende.
  2. Als de werken gedurende meer dan twee jaar zijn onderbroken,
  3. Als het gebouw niet winddicht is binnen drie jaar na de aanvang van de werken (indien het om gebouwen gaat). Vanaf 1 september 2009 is een fasering van stedenbouwkundige vergunningen mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn als het over meerdere gebouwen gaat.

Het verval geldt enkel ten aanzien van het niet afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is afgewerkt indien het na sloping van de niet afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

De termijnen van twee of drie jaar worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.

Als ook een milieuvergunning of een melding nodig is, dan wordt de stedenbouwkundige vergunning geschorst zolang de milieuvergunning niet is verleend, of de melding niet is gebeurd. In dit geval gaat de vervaltermijn pas in op de dag dat de milieuvergunning wordt verleend, respectievelijk de melding is gebeurd. Wordt de milieuvergunning geweigerd, dan vervalt de stedenbouwkundige vergunning op de dag van de weigering in laatste aanleg.

Vergunning afgeleverd tussen 1 mei 1999 en 1 mei 2000?

De bouwvergunningen vervielen als u binnen twee jaar na afgifte van de vergunning niet met de werken was begonnen.

Vergunning afgeleverd voor 1 mei 1999?

Als u binnen een jaar na afgifte van de vergunning niet met de werken was begonnen, is de vergunning vervallen. Het schepencollege kon op uw verzoek de vergunning met één jaar verlengen.

Relevante wetgeving