Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Diversiteit in vormen en voorkomen van verweving in Vlaanderen

Zonder enige twijfel is verweving een van de belangrijke beleidsstrategieën in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het zit immers reeds in het beleidsdocument ingebed op het niveau van de basisdoelstelling voor de stedelijke gebieden en het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling. In het verleden werden reeds verschillende studies uitgevoerd in functie van het bereiken van deze verwevingsdoelstellingen. Momenteel blijkt er evenwel nog een belangrijke leemte in de opgebouwde kennis te bestaan, in het bijzonder over de feitelijke verweving van functies en activiteiten in Vlaanderen en over de differentiatie in deze verweving. Voorliggende studie heeft het invullen van dit kennishiaat dan ook als doel waarbij in het bijzonder ruimtelijke fenomenen centraal staan die, omwille van hun ruimtelijke impact of het feit dat ze veel voorkomen, van belang zijn voor het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau.

documenten:

studierapport 'diversiteit en voorkomen van verweving in Vlaanderen' (pdf - 7 MB)

bijlage over de opmaak van de kaartlagen (functielagen) (pdf - 5,6 MB)

casestudy: Onderzoek naar verweving van een crematorium, Aalst West (pdf - 8,6 MB)

casestudy: Onderzoek naar verweving van een gedesaffecteerd militair domein, Geel - Kievermont (pdf - 10 MB)

casestudy: Onderzoek naar verweving van een tweede golfterrein in Knokke-Heist (pdf - 7,2 MB)

casestudy: Onderzoek naar verweving van een mestverwerkingsbedrijf, Meer (pdf - 4,8 MB)

casestudy: Onderzoek naar verweving binnen een stationsomgeving, Tongeren (pdf - 5 MB)


Studie uitgevoerd door Technum, Resource Analysis en AMRP Ugent in opdracht van het Departement RWO van de Vlaamse overheid (oktober 2007)