Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Met ruimtelijk beleid naar een klimaatbestendig Vlaanderen

Klimaatverandering daagt onze samenleving uit. Een aantal van deze gevolgen wordt maatschappelijk gezien niet wenselijk geacht of soms zelfs niet eens aanvaard. Wil men een klimaatbestendig Vlaanderen creëren en dus klimaatverandering en de effecten ervan matigen, dan spelen ruimtelijke ordening én ruimtegebruik een cruciale rol. Dit onderzoek beoogt om Ruimte Vlaanderen te adviseren in handelingsstrategieën om bij te dragen aan de realisatie van een klimaatbestendig Vlaanderen.

Drie specifieke klimaatdoelstellingen worden als uitgangspunt gehanteerd om de rol van Ruimte Vlaanderen te omschrijven:
• een 2000-watt gemeenschap (energie-efficiëntie)
• geen schadegevallen door overstromingen
• geen schadegevallen door hitte en droogte
Er wordt naar gestreefd om deze doelstellingen zoveel als mogelijk te behalen, en door de combinatie ervan te komen tot een geïntegreerde aanpak inzake klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.

Managementsamenvatting

Eindrapport

Bijlagen