Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor inplanting van een leidingstraat tussen de zeehaven van Antwerpen en het Ruhrgebied (Geleen)

Begin 2015 startten de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Antwerpen samen met de pijpleidingfederatie Fetrapi en de chemiefederatie Essenscia een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor de inplanting van een ondergrondse leidingstraat van 70 meter breed tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied.

In september en oktober 2015 werden het lopend onderzoek en de aanpak toegelicht aan alle betrokken Vlaamse administraties, provincie- en gemeentebesturen en sectororganisaties.

De haalbaarheidsstudie is eind april 2016 afgewerkt, na aanvulling met een risico-analyse en een onderzoek naar de mogelijkheid voor de aanleg van een verbinding naar Linkeroever binnen de haven.

De haalbaarheidsstudie leverde een netwerk van mogelijke segmenten op, maar maakt nog geen keuzes. De selectie en uiteindelijke keuze van een tracé zal in de volgende stap gebeuren. Hiervoor is bijkomend onderzoek nodig naar veiligheid, milieu-effecten, financiering, technische uitwerking …

Hoe het vervolgtraject voor de realisatie van de leidingstraat vorm krijgt, beslist de Vlaamse overheid.

Waarom een leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied?

De Antwerpse haven is de thuisbasis van de grootste olie- en chemiecluster van Europa. De cluster vertakt zich langs het Albertkanaal richting Ruhrgebied, met chemische industrie in Geel, Meerhout, Beringen en Tessenderlo. Het Ruhrgebied, dat deel uitmaakt van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, is voor de haven van Antwerpen van cruciaal belang om de Duitse en Oost-Europese markt te bedienen. Via pijpleidingen worden belangrijke petrochemische bedrijven in beide regio’s van de nodige grondstoffen voor hun productie voorzien.

Tussen Antwerpen, de chemieclusters langs het Albertkanaal en het Ruhrgebied ontbreekt een tracé voor pijpleidingen. Op de bestaande ruimtelijke plannen is geen ruimte meer om nieuwe ondergrondse leidingen aan te leggen. De reservaties op het gewestplan zijn ingenomen.

Daarom startte de Vlaamse overheid samen met het Havenbedrijf Antwerpen, de pijpleidingfederatie Fetrapi en de chemiefederatie Essenscia een haalbaarheidsstudie Leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied. Deze haalbaarheidsstudie moet nagaan of de realisatie van een leidingstraat tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied mogelijk is.

Download hier een flyer met meer informatie over pijpleidingen en leidingstraten.

Haalbaarheidsstudie 2015-2016

De haalbaarheidsstudie Leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied bestaat uit twee delen.

Het eerste deel is een ruimtelijk en technisch vooronderzoek om zicht te krijgen op alle mogelijke locaties voor segmenten van een leidingstraat van ongeveer 70m breed. Dit onderzoek gebeurde op hoofdlijnen, individuele aansluitingen van chemische bedrijven werden nog niet bestudeerd. Het onderzoek leidde tot een netwerk van mogelijke segmenten, maar maakt nog geen keuzes.

Het tweede deel bestaat uit een plan van aanpak voor de planvorming, ontwikkeling en realisatie. Het plan van aanpak geeft aan welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd (bv. op vlak van veiligheid, maatschappelijke kosten/baten of milieu), welke processtappen nodig zijn om tot een reservatie te komen en hoe lokale actoren en bevolking hier best bij worden betrokken.

Download hier het eindrapport van de haalbaarheidsstudie.

Proces

In 2015 liep het ruimtelijk en technisch vooronderzoek waarbij mogelijke locaties voor segmenten van de leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied in kaart werden gebracht.

In september en oktober 2015 werden het lopend onderzoek en de verdere aanpak toegelicht aan alle betrokken Vlaamse administraties, provincie- en gemeentebesturen en sectororganisaties. De resultaten van deze overlegmomenten zijn, als input voor het verdere onderzoek, mee opgenomen als bijlage bij de haalbaarheidsstudie.

Op basis van deze overlegmomenten en de bespreking op kabinetsniveau werd beslist bijkomend een risico-analyse op te maken en een onderzoek naar de mogelijkheid voor de aanleg van een verbinding naar Linkeroever binnen de haven. De risico-analyse werd besproken met een beperkte groep betrokken actoren.

Dit bijkomend onderzoek is eind april 2016 afgewerkt en geïntegreerd in het eindrapport.

Documenten

FAQ

Lees hier de FAQ-lijst

 

 

Vervolgtraject 

De haalbaarheidsstudie Leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied bracht alle mogelijke locaties voor segmenten van een leidingstraat in kaart.

De selectie en uiteindelijke keuze van een tracé zal in de volgende stap gebeuren. Hiervoor is bijkomend onderzoek nodig naar veiligheid, milieu-effecten, financiering, technische uitwerking …

 

Als bijlage van het eindrapport is een roadmap uitgewerkt met een voorstel voor de verdere aanpak van het proces volgens de klassieke procedure, maar geïnspireerd op de procedure als ‘complex project’. De roadmap geeft aan welke inhoudelijke onderzoeken nodig zijn en hoe het participatie- en communicatietraject best vorm gegeven wordt.

 

Contact

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij:

Els Hendrickx
Medewerker beleidsuitvoering
Ruimte Vlaanderen, Afdeling Gebieden en Projecten
tel. 03 224 65 36
E els.hendrickx@rwo.vlaanderen.be