Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Publieke grondregie bij ruimtelijke realisaties: onderzoek naar instrumentele en bestuurlijk-organisatorische randvoorwaarden

Bronverwijzing

Peeters P., Dernau W., Swerts T. (2016), Publieke grondregie bij ruimtelijke realisaties: onderzoek naar instrumentele en bestuurlijk-organisatorische randvoorwaarden, uitgevoerd in opdracht van Ruimte Vlaanderen.

Samenvatting

Om concrete beleidsvoorstellen m.b.t. het grond- en pandenbeleid te kunnen formuleren, liet Ruimte Vlaanderen een studie uitvoeren die nagaat of de overheid een publieke regierol op zich kan nemen op vlak van grondbeleid.

De studie is vooral praktijkgericht en omvat drie fasen:

  1. Inventarisatieronde van praktijkcases om inzicht te krijgen in de bestaande grondregie-aspecten, gehanteerde instrumenten en governance-modellen.
  2. Er werd een theoretisch schema ontwikkeld vanuit de verschillen die werden vastgesteld tussen de huidige praktijk en de gewenste rolverschuiving over publieke grondregie.
  3. Verder onderzoek naar bepaalde elementen en uitwerken en aftoetsen van beleidsaanbevelingen.

De praktijkvoorbeelden lieten zien dat de overheid momenteel vooral een rol opneemt door zakelijke rechten te vestigen op gronden of eigen gronden te activeren. Het onderzoek focust daarom op een andere rol van de overheid en de behoefte om een andere aanpak te gebruiken specifiek in transformatiegebieden waar de overheid geen dominante grondpositie heeft.

Daarnaast werd gefocust op ruimtelijke transformaties in een bebouwde context, omdat de complexiteit er groter is, o.a. op vlak van eigendomsstructuur en ruimtegebruik en op vlak van motieven en verwachtingen van de verschillende stakeholders. Vanuit de praktijkanalyse werd aangevoeld dat het huidige instrumentarium lacunes vertoont om in dergelijke gebieden vooral regie te voeren i.p.v. te werken vanuit een eigendomspositie van de overheid.

Links