Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Budgettaire en financiële impact van het transitietraject in het Witboek Beleidsplan Ruimte

Bronverwijzing

Stec Group, i.s.m. De Zwarte Hond en Zjak consult; “Budgettaire en financiële impact van het transitietraject in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Een kosten-baten analyse"; Uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving, 2018.

Samenvatting

Op 30 november 2016 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Hierbij werd ook deze studie aangekondigd, die de bedoeling heeft een eerste inzicht te verkrijgen in de meest relevante kosten en baten die zich voordoen bij het realiseren van het transitietraject ‘naar 0 hectare bijkomend netto ruimtebeslag per dag’.

Het onderzoek focust op de kosten en baten die samenhangen met het ruilen of schrappen van gebieden met een woonbestemming. Zij vormen het grootste aandeel van het areaal dat bebouwingsvrij moet worden gehouden om het bijkomend ruimtebeslag terug te brengen tot 0 hectare in 2040.

Het onderzoek brengt de directe effecten van beleidskeuzes in rekening. Er is gewerkt met een nulscenario (ongewijzigd beleid) en 4 scenario’s die verschillen in de mate waarin de overheid ingrijpt en de instrumenten die ze daarvoor inzet. Het is essentieel dat de Vlaamse Regering vasthoudt aan het voorgestelde beleid om het ruimtelijk rendement te verhogen en ruimtelijke uitbreidingen als uitzondering te beschouwen.

Links