Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

'Vergunningenbeleid in Vlaanderen - Kwantitatieve analyse van de vergunningendatabank'

Bronverwijzing

Thomas Vanoutrive, Jeroen Cant (Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling, Universiteit Antwerpen), Hans Van den Heede (Cevi NV), Yves Loix (GSJ advocaten), Daphné Roels, Guy Vloebergh (Studiegroep Omgeving)(2017), Vergunningenbeleid in Vlaanderen (Bestek nr. RV-AOM/16/15) synthesenota uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Brussel.

Samenvatting

De studie bevat vier deelrapporten.

In het eerste rapport werd de vergunningendatabank voor heel Vlaanderen voor de periode 1962-2016 geanalyseerd. De databank bevat meer dan 3,5 miljoen stedenbouwkundige vergunningsaanvragen.

Het tweede rapport beschrijft de mogelijkheden van een digitale tool met hierin de data van het vergunningenregister, die thematisch en ruimtelijk kunnen worden bevraagd op verschillende schaalniveaus. De generieke viewer laat toe om door middel van text mining de onderwerpen van de vergunningen te analyseren doorheen de tijd. De detailviewer ontsluit de detailgegevens van het vergunningenregister en laat toe om de vergunningen te bekijken tot op het niveau van een perceel of een adres.

In het derde rapport wordt verwezen naar de resultaten van een uitgebreide bevraging van zowel lokale als bovenlokale vergunningverlenende overheden over het gebruik van lasten en voorwaarden. Voorwaarden worden courant gebruikt, voor verschillende doelen. Stedenbouwkundige lasten worden iets minder toegepast, onder meer voor het verplichten van een aandeel aan bescheiden woonaanbod en voor de realisatie van wegen. Deze instrumenten kunnen in de toekomst een meerwaarde vormen in het voeren en sturen van een lokaal stedenbouwkundig beleid.

Het laatste rapport focust op de toekomst van het vergunningenbeleid in Vlaanderen. Kan het BRV worden gerealiseerd met de huidige vergunningenpraktijk? De onderzoekers stellen heel wat aanpassingen voor aan de juridische context. In totaal zijn er vijf categorieën te onderscheiden:

  1. Afschaffen van regelgeving, bv. voor de afwerkingsregel en PRIAKs.
  2. Verstrengen en vereenvoudigen van regelgeving, bv. voor basisrechten zonevreemde constructies.
  3. Meer gebiedsgericht toepassen, bv. voor tijdelijke vergunningen en de opsplitsbaarheid van woningen.
  4. Kaderen.
  5. Verder te onderzoeken.

Links