Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Woonwensen en wooncultuur in Vlaanderen

Bronverwijzing

Prof. Dr. Dirk Geldof (Hoofddocent Faculteit Ontwerpwetenschappen
Universiteit Antwerpen, Onderzoeker Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odissee)
(2018), (Compacter) wonen in een context van superdiversiteit, uitgevoerd in
opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. 

Prof. Dr. Els De Vos (Henry van de Velde onderzoeksgroep, Faculteit
Ontwerpwetenschappen, Universiteit Antwerpen) (2018), Evolutie van de betekenis
van het wonen in Vlaanderen, uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau
voor Omgeving.

Hendrik Slabbinck (Vakgroep Marketing - Onderzoeksgroep
Consumentengedrag, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent) (2018),
Welke gedragsinzichten zijn gekend op vlak van wonen en wooncultuur en hoe kan
via doelgroepen hierop ingespeeld worden?, uitgevoerd in opdracht van het
Vlaams Planbureau voor Omgeving.

Pascal De Decker (Faculteit Architectuur, KULeuven) (2017), Van
huisje-tuintje-beestje-auto naar de cappuccino stad?, uitgevoerd in opdracht van
het Vlaams Planbureau voor Omgeving.

Michael Ryckewaert (VUB, KULeuven) (2017), Woonwensen en
de doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven voor woningen en woonomgevingen
van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, uitgevoerd in opdracht van het Vlaams
Planbureau voor Omgeving.

Samenvatting

Vijf experten geven hun inzichten in de woonwensen en wooncultuur van de Vlaming door middel van een discussienota:

 1. Dirk Geldof: '(Compacter) wonen in een context van superdiversiteit. Over de nood aan meer inzicht in de woonwensen en wooncultuur van mensen met een migratie-achtergrond in Vlaanderen.'
  Deze discussienota verkent de vraag: 'Kan compacter wonen en een hoger ruimtelijk rendement een impact hebben op sociale structuren, rekening houdende met de huidige context van diversiteit en sociale media? En indien ja: hoe kunnen we die maatschappij versterkend inzetten?
 2. Els De Vos: 'Evolutie van de betekenis van het wonen in Vlaanderen'
  Aan de hand van enkele vaststellingen binnen het woonbeleid van Vlaanderen, formuleert Els De Vos haar inzichten over de evoluties ervan. 
 3. Hendrik Slabbinck: 'Welke gedragsinzichten zijn gekend op vlak van wonen en wooncultuur en hoe kan via doelgroepen hierop ingespeeld worden?'
  Een belangrijke doelstelling van de overheid is om via haar beleid het gedrag van haar burgers te beïnvloeden. Naast de traditionele beleidsinstrumenten die de overheid hiervoor kan aanwenden, gaat Hendrik Slabbinck in deze nota verder in op de vraag of 'nudging' kan gebruikt worden als een nieuw beleidsinstrument of als een middel om bestaande beleidselementen te optimaliseren.
 4. Pascal De Decker: 'Van huisje-tuintje-beestje-auto naar de cappuccino stad? Vlaamse woonwensen in context'
  Ook al is stedelijk wonen vandaag een aanvaard alternatief, toch komt uit onderzoek nog steeds naar voor dat het huisje-tuintje(-en -auto) de catalogus blijft domineren. Pascal De Decker plaatst dit binnen een context.
 5. Michael Ryckewaert: 'Woonwensen en de doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven voor woningen en woonomgevingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen'
  Hoe verhouden de woonwensen in Vlaanderen zich tot de doelstellingen en visies voor de ruimtelijke ontwikkeling van het wonen zoals die naar voor komen in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)? En waarop moet er ingespeeld worden (via 'nudging') om ervoor te zorgen dat woonkeuzebeslissingen nauwer gaan aansluiten bij de principes van het BRV?

Links