Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

RUIMTELIJKE STRATEGIEËN VOOR GEZONDE OMGEVINGEN: CASE STREETCANYONS

Bronverwijzing
Depauw, S., van den Berg, I., Lenzholzer, S., Steeneveld, GJ.(2018), Ruimtelijke strategieën voor gezonde omgevingen: case streetcanyons, uitgevoerd in opdracht van het Vlaams planbureau voor Omgeving. (rapportbijlage 1 en bijlage 2)

Samenvatting
Deze studie geeft ruimtelijke planners en lokale besturen meer houvast om bij lokale knelpunten via gebiedsgerichte en meer ruimtelijke initiatieven tot gezondere leefomgevingen te komen. Het onderzoek levert een staalkaart op van mogelijke (ruimtelijke) maatregelen die op straatniveau genomen kunnen worden. Voor alle hinderaspecten kunnen deze lokale inrichtingsmaatregelen een verbetering van de lokale leefkwaliteit opleveren. Wat betreft geluidshinder en luchtverontreiniging geeft de studie  evenwel zeer duidelijk aan dat  een aangepast milieu- of mobiliteitsbeleid voeren (schonere verbrandingsmotoren, modal shift naar traag verkeer of aanpassingen aan de lokale circulatie) een veel grotere impact heeft dan het nemen van inrichtingsmaatregelen in de straat.

Rond deze problematiek werden parallel en aanvullend nog twee studies uitgevoerd:

  • Actualisatie kaartmateriaal en GIS-analyse luchtverontreiniging, omgevingslawaai en hittestress in functie van het ruimtelijk beleid (VITO&Tractebel, 2018)
    In deze studie werden kaarten opgemaakt die ruimtelijke planners een eerste globaal inzicht geven in de hinderaspecten waarna indien zinvol bijkomende milieutechnische experten vroeg in een ruimtelijk proces ingeschakeld kunnen worden. Daarnaast werden opgemaakte kaarten gekruist met andere relevante ruimtelijke geo-data om meer inzicht te krijgen in de geografische spreiding van knelpunten.
  • Stratenclusters Antwerpen: water, geluid, lucht, hitte en energie - 4 cases (Witteveen+Bos, 2018)
    In deze experten opdracht worden voor de thema’s lucht, geluid, hittestress, water en energie op straatniveau een aantal ontwerpprincipes uitgezet, gevisualiseerd en in een verdere fase waar mogelijk gekwantificeerd. De opdracht is erop gericht ontwerpers inzicht te geven in de verschillende thema’s en concrete stuurknoppen aan te reiken die via het ontwerp de verschillende hinderaspecten of thema’s kunnen beïnvloeden.