Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

STRATENCLUSTERS ANTWERPEN: WATER, GELUID, LUCHT, HITTE EN ENERGIE - 4 CASES

Bronverwijzing
Depauw, S., Dens, S..(2018), Expertenopdracht Stratenclusters: water, geluid, lucht, hitte en energie – 4 cases in Antwerpen, uitgevoerd in opdracht van Departement Omgeving (rapport)

Samenvatting
Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in collectiviteitswinsten in een stratencluster. Het ondersteunt ontwerpers door inzicht te geven in de werkingsprincipes van water, geluid, lucht, hitte en energie in de straat en in de stratencluster. Waar mogelijk becijfert dit rapport een aantal thema’s door als ontwerp-hulp.

Concreet zet de expertenopdracht een aantal ontwerpprincipes uit, visualiseert ze om deze in een verdere fase waar mogelijk te kwantificeren. De resultaten geven ontwerpers inzicht in de verschillende thema’s en reiken concrete stuurknoppen aan die via het ontwerp de verschillende hinderaspecten of thema’s kunnen beïnvloeden.

De werkingsprincipes van elk van de thema’s worden inzichtelijk gemaakt en waar mogelijk gevisualiseerd. De principes worden vervolgens aan de hand van de verschillende cases verder geduid en inrichtingsmaatregelen ter reductie van eventuele overlast worden voorgesteld. Er werd gewerkt op 4 cases in Antwerpen: de Universiteitsbuurt (binnen de Leien), Oud-Berchem (binnen de Ring), Deurne (buiten de Ring), Ekeren (in het noorden van de stad).

Rond deze problematiek werden parallel en aanvullend nog twee studies uitgevoerd:

  • Actualisatie kaartmateriaal en GIS-analyse luchtverontreiniging, omgevingslawaai en hittestress in functie van het ruimtelijk beleid (VITO&Tractebel, 2018)
    In deze studie werden kaarten opgemaakt die ruimtelijke planners een eerste globaal inzicht geven in de hinderaspecten waarna indien zinvol bijkomende milieutechnische experten vroeg in een ruimtelijk proces ingeschakeld kunnen worden. Daarnaast werden opgemaakte kaarten gekruist met andere relevante ruimtelijke geo-data om meer inzicht te krijgen in de geografische spreiding van knelpunten.
  • Ruimtelijke strategieën voor gezonde omgevingen: case streetcanyons (Witteveen+Bos & Wageningen UR, 2018)
    Deze studie geeft ruimtelijke planners en lokale besturen meer houvast om bij lokale knelpunten via gebiedsgerichte en meer ruimtelijke initiatieven tot gezondere leefomgevingen te komen. Het onderzoek levert een staalkaart op van mogelijke (ruimtelijke) maatregelen die op straatniveau genomen kunnen worden.