Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Onderbouwing en verdere uitwerking van het analysekader bij de opmaak van regelgeving ten einde te kunnen voldoen aan het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten

In opdracht van het Departement Kanselarij en Bestuur en Departement Omgeving werd dit onderzoekstraject gevoerd met als titel “Onderbouwing en verdere uitwerking van het analysekader bij de opmaak van regelgeving ten einde te kunnen voldoen aan het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten”.

Het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten (GBOL-beginsel) en de bijhorende rechtsfiguur van nadeelcompensatie kregen de voorbije jaren concrete vorm. Het GBOL-beginsel trad recent op de voorgrond in zowel de rechtspraak van het Hof van Cassatie als de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Aangezien het toepassingsgebied en de reikwijdte van dit beginsel verre van duidelijk waren, werd deze studieopdracht door de Vlaamse overheid uitgeschreven. Er was dringend nood aan meer duidelijkheid en pistes voor meer rechtszekerheid, mede aan de hand van de rechtseconomie.

De studie bevat een juridisch en rechtseconomisch luik en behandelt een aantal praktijkgevallen, waaronder de planschadevergoeding. De studie eindigt met een aantal lessons learned en een voorstel van nadeelcompensatie bij schending van GBOL.

Lees hier het volledige rapport.