Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

OPERATIONALISERING EN TOEPASSING VAN EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK VOOR BOVENLOKALE RUIMTELIJKE PROGRAMMAOPGAVES

De gemeenten en provincies hebben een opdracht in het bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen uit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Lokaal ruimtelijk beleid en lokale ontwikkelingsprojecten leveren een actieve bijdrage aan het verminderen van het bijkomend ruimtebeslag, de realisatie van een kwaliteitsvol palet van leefomgevingen, het wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen en de realisatie van het netwerk van groenblauwe aders.

Lokale besturen passen tevens de ruimtelijke ontwikkelingsprincipes toe bij het maken van lokale ruimtelijke keuzes. De strategische visie van het BRV geeft aan dat het Vlaams ruimtelijk beleid inzet op geïntegreerde gebiedsontwikkeling omdat een groot aantal uitdagingen een bovenlokale dimensie hebben en een samenhangende benadering vereisen in ruimtelijke programma’s. Geïntegreerde gebiedsontwikkeling is een dynamisch proces van visievorming, programmering, uitvoering, realisatie en evaluatie op bovenlokaal niveau. Het Departement Omgeving wenst zich dan ook te professionaliseren in geïntegreerde gebiedsontwikkeling. De opzet is om vanuit een gedeelde visie samen te werken met diverse actoren zodat projecten elkaar versterken vanuit samenhang.

Door de keuze voor strategische transformaties en gebieden, aangepaste samenwerkingsvormen en de nodige expertise onderling af te stemmen, wordt gestalte gegeven aan een effectieve uitvoering op het terrein. Hiervoor bouwt het departement een gedeelde leeromgeving uit om samen met partners te leren, ervaringen te delen en op te bouwen rond gebiedsontwikkeling.

DOEL

Het doel van de opdracht is de gemeenten en andere betrokken (bovenlokale) actoren te ondersteunen en inspireren bij het opmaken van een ruimtelijk ontwikkelingsprogramma op maat van de regio, waarin verdeelvraagstukken rond wonen, werken en voorzieningen vanuit bovenlokale overwegingen worden aangepakt. De ontwikkeling van het woningbestand, het voorzieningen­aanbod en het gamma van werklocaties gebeurt in de leertrajecten vanuit een bovenlokale ruimtelijke visie omdat het ruimtelijk functioneren ervan een duidelijke bovenlokale dimensie heeft. De ontwikkeling gebeurt in samenhang met (de ontwikkeling van) het vervoerssysteem, het fysisch systeem en het landschap en draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

OPBOUW RAPPORT

De rapportage bestaat uit: