Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Inzet van lasten bij omgevingsvergunningen

Lasten bij omgevingsvergunningen vinden hun oorsprong in het voordeel dat de begunstigde van de vergunning uit die vergunning haalt, en in de bijkomende taken die de overheid door de uitvoering van de vergunning op zich moet nemen. 
Het gaat bij lasten dus om bijkomende verplichtingen die worden opgelegd, terwijl de verkaveling of het bouwproject eigenlijk ook zou kunnen worden vergund zonder die bijkomende verplichtingen.
Het voorontwerp van instrumentendecreet  bevatte een geoptimaliseerd kader om de inzet van lasten nog meer te faciliteren en de drempelvrees weg te nemen, vooral bij minder bestuurskrachtige gemeenten.
Daar wordt immers een grote behoefte gedetecteerd naar een specifiekere toepassingservaring met lasten, vooral dan wat betreft de proportionaliteit en de financiële bijdrage. 
Het Departement Omgeving werkte samen met Atelier Romain, Publius Advocaten en Rebel Group voor de ontwikkeling van praktijkvoorbeelden, aanbevelingen en een ontwerp verordening waar gemeenten mee aan de slag kunnen. 

Het rapport gaat eerst in op de vraag (1) hoe besturen lasten kunnen inzetten, (2) welke lasten men kan inzetten en vooral ook (3) hoe men de omvang ervan kan bepalen. 
De omvang van de stedenbouwkundige last moet rekening houden met een dubbele evenredigheid: namelijk het voordeel van de aanvrager en het nadeel voor de vergunningverlenende overheid.
In een financiële context kan men onder ‘evenredigheid tot de voordelen voor de aanvrager’ verstaan dat de ontwikkelaar na het voldoen van de stedenbouwkundige lasten minstens nog beschikt over een marktconforme ontwikkelingsmarge, namelijk een marge die rekening houdt met interne en externe parameters van het specifieke project. Om deze ontwikkelingsmarge te bepalen is het wenselijk inzicht te verkrijgen in de ‘business case’ van projecten’. Deze studie biedt hiervoor een kader.

Naast een reeks aanbevelingen, bevat het rapport ook een ontwerp van gemeentelijke verordening. De verordening is ter inspiratie en bevat een systeem om tot bedragen te komen die in verhouding staan tot de impact van de ruimtelijke ingreep. 

Download