Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Integratie PlanMER bij ruimtelijke uitvoeringsplannen

WIJZIGINGSDECREET EN UITVOERINGSBESLUIT

Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet waardoor de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden.

Door de wijzigingen in de regelgeving voor ruimtelijke planningsprocessen worden inhoudelijke en procedurele inconsistenties die optreden bij de overgang van de milieueffectrapportage naar het planproces uitgesloten. Bovendien beoogt de nieuwe procedure een versterking van het draagvlak voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen, via een vroege consultatie in het begin van het planningsproces en een openbaar onderzoek op het einde.

Modaliteiten bepaald bij besluit van de Vlaamse Regering

Op vrijdag 17 februari 2017 heeft de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goedgekeurd bij dit decreet. Het uitvoeringsbesluit regelt onder meer

  • De ter beschikking stelling van de documenten aan alle betrokken actoren via een digitaal platform;
  • De inspraak tijdens de verschillende fasen van het geïntegreerde planningsproces
  • Welke adviesinstanties betrokken moeten worden in het geïntegreerde planningsproces voor het RUP en in eventuele effectbeoordelingen.

Het uitvoeringsbesluit legt ook de inwerkingtreding van het decreet vast, namelijk 1 mei 2017. Planningsprocessen moeten vanaf die datum de nieuwe procedure volgen.

Overgangsmaatregelen

Planningsprocessen waarvan de kennisgeving voor het opstellen van een plan-MER is volledig verklaard uiterlijk op 30 april 2017 blijven onderworpen aan de oude regeling. Dit geldt ook voor planningsprocessen waarvan het verzoek tot raadpleging in het kader van de screening voor de milieueffectrapportage uiterlijk op 30 april 2017 werd bezorgd aan de adviesinstanties. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de plenaire vergadering uiterlijk op 31 december 2018 wordt gehouden.

De bevoegde overheid kan beslissen om de procedure opnieuw te starten met een startnota. Dan valt het proces onder de nieuwe procedure.

Voor het verzoek van raadpleging in het kader van de plan-m.e.r.-screening geldt de initiële datum voor dat specifieke RUP, ook wanneer nadien een nieuw advies werd aangevraagd na 1 mei 2017 (bv. uitgaande van reacties van de eerste adviesvraag).

Ruimtelijke veiligheidsrapportage en de RVR-toets

Vanaf 1 mei 2017 is de initiatiefnemer van een RUP verplicht om de RVR-toets te gebruiken.

Uit de RVR-toets kan blijken dat de geplande ruimtelijke ontwikkelingen geen invloed hebben op de risico’s of de gevolgen van een zwaar ongeval. De opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) is dan niet meer nodig.

Als uit de RVR-toets blijkt dat de geplande ontwikkelingen mogelijks een invloed hebben op de risico’s of de gevolgen van een zwaar ongeval, dan moet het (voor)ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voorgelegd worden aan de dienst Veiligheidsrapportering. Die dienst beslist vervolgens of er voor het plan een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) moet opgemaakt worden.

Meer info: https://www.milieuinfo.be/rvr.

Toelichting aan lokale besturen

Op de Vlaamse Infodag voor lokale besturen van 13/12 gingen we dieper in op de impact van dit wijzigingsdecreet aan de hand van toelichtingen en een debat. Het programma zag er als volgt uit:

Vragen graag richten naar rupmer@vlaanderen.be

Lees meer